מסמכים לקבלת המשכנתא

כוכב: 1כוכבים: 2כוכבים: 3כוכבים: 4כוכבים: 5 (אין עדיין דירוג)
Loading...

ערבות ובטוחות על פי חוק מכר דירות :

חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה -1974, אוסר על מוכר דירה
חדשה לקבל יותר מ-15% ממחיר הדירה אלא אם ייתן לרוכש הדירה בטוחה המיועדת להבטיח
השקעותיו במקרה של פירוק, פשיטת רגל, עיקולים וכדומה.
בטוחה כזו יכולה להיות הערת אזהרה בטאבו לטובת הרוכש, ערבות בנקאית מיוחדת או בטוחה אחרת כמפורט בחוק. הבנק עשוי לדרוש מלווה שקונה דירה חדשה להציג בפניו הוכחה שקיבל בטוחה כזו ואף לדרוש כי ערבות על פי החוק
תשועבד לבנק; אולם אין הבנק חייב לעשות זאת ועל הלווה לוודא שהוא מקבל את הבטוחה המגיעה לו.
אם לא ניתנה ערבות בנקאית כאמור (או ביטוח מיוחד לפי החוק), הקונה אינו חייב בתשלומים על חשבון מחיר הדירה אלא לפי התקדמות הבניה, כפי שנקבע בתקנות.

מסמכים נדרשים לאישור הלוואה :

א. מסמכים המתייחסים ללווה תעודות זהות של המבקשים אישורי הכנסה:
לשכירים – תלושי משכורת.   לעצמאיים – שומת מס אחרונה, או אישור רו"ח. דוגמה של שיק מחשבון הבנק ממנו תשלום המשכנתא יתבצע (בהוראת קבע). טופס בקשה להלוואה (לקבל בבנק) ממולא וחתום
כנדרש. ללווים בעלי זכאות להלוואה מוכוונת – תעודת זכאות.

ב. מסמכים המתייחסים לערבים תעודת זהות אישורי הכנסה.

ג. מסמכים המתייחסים לנכס אשר ישועבד לבנק נסח טאבו או אישור מחברה משכנת/מינהל מקרקעי ישראל, שישמשו הוכחה על הזכויות והשעבודים בנכס.

מסמכים ופעולות הנדרשים לביצוע ההלוואה (אם אושרה)

1. דו"ח שמאות של הנכס ע"י שמאי מוסמך מטעם הבנק (אם הבנק דורש זאת).
2. אם הנכס משועבד (לדוגמה, להבטחת הלוואה של המוכר – ) אישור שחרור השעבוד,
סילוק ההלוואה או אישור פרי פסו, הכל כפי שהבנק ידרוש.
3. הצגת ערבות בנקאית לפי "חוק המכר" (במקרה של רכישת דירה חדשה – אם הבנק דורש זאת).
4. הוראת קבע לבנק מסחרי להסדרת גביית התשלום החודשי על חשבון ההלוואה.
5. בקשה להצטרף לביטוח חיים כולל הצהרת בריאות (לגבי לווים כשירים לביטוח זה).
6. בהלוואות מוכוונות לפי תכניות ממשלתיות מסוימות – אישורים מיוחדים בהתאם להנחיות משרד
הבינוי והשיכון
7. בהלוואות למימון בניה – היתר בניה ואישור מהנדס על שלב הבניה (אם הבנק דורש זאת).
8. בהלוואות לרכישת דירה – חוזה רכישת הדירה חתום כחוק.
9. מסמכים ופעולות הדרושים לשעבוד הנכס לפי הפירוט דלהלן:
א). נכס רשום בלשכת רישום המקרקעין ("טאבו") על שם המשעבד אותו לבנק רישום משכנתא
לטובת הבנק בטאבו
ב). נכס שהזכויות בו רשומות על שם המשעבד אותו לבנק במינהל מקרקעי ישראל ("המינהל") ו/או
ב"חברה משכנת"
(1) שטר משכון חתום בידי בעל הזכויות
(2) הודעת משכון חתומה כאמור
(3) ייפוי כוח בלתי חוזר מאושר ע"י נוטריון
(4) התחייבות לרישום משכנתא של המינהל או של החברה המשכנת
ג). נכס הרשום בטאבו על שם המוכר אותו ללווה ("יד שנייה")
(1) ,(2) ,(3) כמפורט בסעיף ב  לעיל
(4) התחייבות לרישום משכנתא חתומה בידי המוכר
(5) רישום הערת אזהרה לגבי הנכס בגין התחייבות המוכר
ד). נכס שהזכויות בו רשומות במינהל או בחברה משכנת על שם המוכר את הנכס ללווה ("יד שנייה")
(1) ,(2) ,(3) כמפורט בסעיף ב  לעיל
(4) התחייבות לרישום משכנתא של החברה המשכנת
ה). ברכישת נכס "יד ראשונה" מאת חברה משכנת
(1) ,(2) ,(3) כמפורט בסעיף ב  לעיל
(4) התחייבות לרישום משכנתא חתומה בידי הקבלן ובידי הבעלים הרשומים של המקרקעין
(5) רישום הערת אזהרה לטובת הבנק בגין ההתחייבויות הנ"ל

TV - אומגה
 • clal
 • danar
 • otsar
 • mercantil
 • habeinleumi
 • jerusalem
 • mizrahi
 • igud
 • mishkan
 • leumi
 • discount
נגישות
נגישות