תנאים לקבלת המשכנתא

כוכב: 1כוכבים: 2כוכבים: 3כוכבים: 4כוכבים: 5 (1 הצבעות, ממוצע : 5.00 out of 5)
Loading...

כדי לקבל הלוואה על המבקש לעמוד בקריטריונים ובתנאים שקבע הבנק במספר מישורים: כושר ההחזר של המבקש, שיעבוד נכס וערבים להלוואה. הקריטריונים העיקריים הם: אם ללקוח יש הלוואות קודמות – אין, ולא היו בהן, פיגורים. המבקש עומד במבחנים של גיל, תעסוקה והכנסה המיועדים להבטיח בסבירות גבוהה שהוא יוכל לעמוד בתשלומים על חשבון ההלוואה. ההלוואה תהיה מובטחת בביטחון נכסי. סכום ההלוואה לא יעלה על אחוזים מסוימים מערך הנכס. ערבים – טיב הערבים ומספרם ייקבע לפי קריטריונים שונים כגון סכום ההלוואה המבוקש, הביטחון הנכסי המוצע וכד  . במקרים מסוימים לא יידרשו ערבים כלל. אלה הם הקריטריונים העיקריים שמפעיל הבנק אך יש לראות בהם רק קווים כלליים המנחים אותו שכן
יש לבנק שיקולים נוספים בהחלטה למתן הלוואה. הבנק אינו מתחייב, להעמיד הלוואה לכל מי שעומד
בקריטריונים הנ"ל ואולי אף לא ידחה תמיד מתן הלוואה למי שאינו עומד בהם וזאת, כמקובל בעסקי
אשראי, ללא צורך לנמק את החלטותיו.

הליך מתן ההלוואה

הליך מתן ההלוואה כולל שלושה שלבים:

1. בחינת הבקשה על -ידי הבנק והחלטה על הסכום והתנאים הספציפיים בהם מוכן הבנק להעניק אותה.

2. חתימת הלווים והערבים על מסמכי ההלוואה, מתן הביטחונות והצגת כל המסמכים הנדרשים ע"י הבנק.

3. ביצוע ההלוואה בפועל – מתן ההמחאה.

מה צריך לעשות כדי לקבל הלוואה בבנק ?

1. בסניפי הבנק ניתן לקבל מידע בדבר סוגי ההלוואות הקיימים ותנאיהן ולגבש תכנית לגבי סכום ההלוואה.

2. לאחר שקיבל הלקוח את המידע הדרוש, עליו להגיש בקשה להלוואה על גבי טופס של הבנק. במסגרת הבקשה יש למסור גם הצעה של הערבים שיערבו להלוואה ולמסור עליהם פרטים.

3. כדי שהבנק יוכל לבחון את בקשת ההלוואה עליו לקבל מידע על הלקוח, על מטרת ההלוואה, על הנכס אשר ישועבד לבנק להבטחת פירעון ההלוואה ועל הערבים שיערבו להלוואה ; לשם כך על הלווה להעביר לבנק מסמכים שונים כמפורט בסוף המדריך.

4. הבנק יבחן את הבקשה, את המידע ואת המסמכים ויחליט אם הוא מוכן להעניק את ההלוואה, באיזה סכום ובאלו תנאים.

5. אם הבנק יאשר את ההלוואה יהיה על הלקוח להעביר לבנק את המסמכים הנדרשים. על הלווים והערבים יהיה לחתום על הסכם ההלוואה עם הבנק.

6. על הלווה לתת הוראת קבע שתאפשר לבנק לגבות את הסכומים שיגיעו לו מפעם לפעם על פי הסכם ההלוואה מתוך חשבון עו"ש בבנק מסחרי.

7. ביצוע ההלוואה כרוך, בדרך כלל, בהוצאות נלוות כדלקמן:
א. דמי הוצאת תעודת זכאות (רק במקרה של הלוואה מוכוונת).
ב. דמי פתיחת תיק.
ג. דמי שמאות.

TV - אומגה
 • clal
 • danar
 • otsar
 • mercantil
 • habeinleumi
 • jerusalem
 • mizrahi
 • igud
 • mishkan
 • leumi
 • discount
נגישות
נגישות